Η ίδρυση του ΜΕΤΕΧ

#06/12/2023

Η ίδρυση του ΜΕΤΕΧ

Η ιδέα δημιουργίας ενός Εθνικού Δικτύου Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας με την ονομασία ΜΕΤΕΧ είναι αποτέλεσμα της συλλογικής επιθυμίας των ΑΕΙ και ΕΚ να εργαστούν συνεργατικά και να αντιμετωπίσουν μαζί και ενιαία τα θέματα που τους απασχολούν. Παράλληλα, μέσα από το Εθνικό Δίκτυο επιδιώκουν να μοιραστούν μεταξύ τους τις καλές πρακτικές και να μεταφέρουν τη γνώση σε όλους με στόχο την αποτελεσματική σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την οικονομία.

Μια 12-μελής Ομάδα εργασίας διαμόρφωσε τα βασικά στοιχεία της πρότασης και τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου και στις 22/9/2023 τα 20 αρχικά Μέλη προχώρησαν στην ίδρυση του ΜΕΤΕΧ και συγκρότησαν τη Συντονιστική Ομάδα που ανέλαβε να υλοποιήσει τους στόχους του.