METEX
Εθνικό Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ενδυναμώνουμε τη Μεταφορά Τεχνολογίας
METEX

Η αφετηρία

Ευρισκόμαστε στην ευτυχή συγκυρία, όπου τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν δημιουργήσει τα δικά τους Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ).

Η ύπαρξη ΓΜΤ σε κάθε ακαδημαϊκό και ερευνητικό Φορέα προσδίδει σημαντική ωφέλεια, τόσο στους ίδιους τους Φορείς, όσο και στο ερευνητικό προσωπικό τους. Η ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των ΓΜΤ μέσα από τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν, προσφέρουν τη δυνατότητα στους ερευνητές αφενός, να προστατεύσουν τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία παράγουν και αφετέρου, να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα/προϊόντα της καινοτόμου γνώσης τους, προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί, ότι τα ανωτέρω οφέλη είναι περισσότερο γνωστά μόνο εντός των Φορέων στα οποία λειτουργούν τα ΓΜΤ και μεταξύ των ερευνητών που έχουν ήδη απευθυνθεί σε αυτά. Μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας φαίνεται να μη γνωρίζει τη σημασία τους και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην υποστήριξη της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στο εθνικό οικοσύστημα.

Η ιδέα δημιουργίας ενός Δικτύου ΓΜΤ προτάθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023 στο πλαίσιο της ετήσιας Συνάντησης Εργασίας των ΓΜΤ των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας που διοργάνωσε το Κέντρο Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και συστάθηκε 12-μελής Ομάδα Εργασίας που ανέλαβε να διαμορφώσει τα βασικά στοιχεία της πρότασης και τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου. Η διαμορφωμένη πρόταση προωθήθηκε σε όλα τα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα που κλήθηκαν να υποβάλουν αίτηση Μέλους στο δίκτυο ΜΕΤΕΧ. Στις 22/9/2023 έγινε η συνάντηση των 20 Ιδρυτικών Μελών και στη συνέχεια συγκροτήθηκε η Συντονιστική Ομάδα του ΜΕΤΕΧ που θα αναλάβει να υλοποιήσει τους στόχους του.

metex-kdTyfnUFAc-s
Από το 2023

Τι είναι το ΜΕΤΕΧ

metex-w95Fb7EEcjE-s
Από το 2023

Το Ελληνικό Δίκτυο των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας με την ονομασία ΜΕΤΕΧ, δημιουργήθηκε το 2023 με τη σύμπραξη Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ). Η σύμπραξη αυτή ξεκίνησε από την ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης των θεμάτων που στο σύνολό τους αφορούν τη μεταφορά τεχνογνωσίας που παράγεται στα ΑΕΙ και στα ΕΚ στην επικράτεια. Η εκπαίδευση, η χρηματοδότηση, η διάχυση των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε όλους και η ανάπτυξη συνεργασιών είναι τα κύρια θέματα γύρω από τα οποία το Δίκτυο ΜΕΤΕΧ θα συντονίζει τις δράσεις του προς όφελος των Μελών του με τελικό αποδέκτη την κοινωνία και την οικονομία.

Το ΜΕΤΕΧ δεν έχει νομική υπόσταση, είναι μια εθελοντική προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των ΓΜΤ της Ελλάδας Δεν υπάρχουν αμοιβές για τα μέλη της Συντονιστικής Ομάδας και δεν υπάρχουν ετήσιες συνδρομές των Μελών.

Θα καταβάλλεται προσπάθεια χρήσης υποδομών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, ώστε να μην δημιουργούνται χρηματικές υποχρεώσεις στο Δίκτυο ΜΕΤΕΧ. Στο βαθμό που θα απαιτηθούν χρηματικές αποζημιώσεις σε ομιλητές ή έξοδα στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης, θα εξασφαλίζεται πρώτα η χρηματοδότηση, είτε από χορηγίες, είτε από χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες.

Οι λόγοι δημιουργίας

metex-tmTidmpILWw-s

Συντονισμός ΓΜΤ

Η δυναμική που έχει δημιουργηθεί με την επέκταση του θεσμού σε όλο το φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων, οδήγησε στην ανάγκη συντονισμού κοινών θεμάτων τα οποία απασχολούν τα ΓΜΤ, όπως τα θέματα διαμερισμού ποσοστών συνιδιοκτησίας, η δημιουργία χαρτοφυλακίου Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών κ.λπ.

Εθνικό Οικοσύστημα

Παρόλη τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία ΓΜΤ, το εθνικό οικοσύστημα, τόσο εντός των ακαδημαϊκών και ερευνητικών Φορέων, όσο και εκτός αυτών, όπως λ.χ. στον επιχειρηματικό χώρο, χρειάζεται να καλλιεργηθεί και να ωριμάσει. Για αυτήν την ωρίμανση υπάρχει ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών σε πανεθνικό επίπεδο.

metex-ZiQkhI7417A-s
metex-ZGjbiukp-s

Συλλογικό Όργανο

Τα οφέλη ύπαρξης των ΓΜΤ ξεπερνούν τα στενά όρια των Φορέων τους και αγγίζουν ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία. Ήταν απαραίτητη η δημιουργία ενός συλλογικού οργάνου, το οποίο θα ενημερώνει για αυτή την ωφέλεια και τις υφιστάμενες δράσεις. Το ΜΕΤΕΧ θα επιδιώξει να καλλιεργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των ερευνητών, Φορέων και της κοινωνίας και να συνδράμει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος όλων των εμπλεκομένων για τη μεταφορά της τεχνολογίας στη χώρα μας.

Στήριξη Πολιτείας

Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ΓΜΤ και να επιτελέσουν ορθά τον ρόλο τους, και μάλιστα σε βάθος χρόνου, απαιτείται η στήριξη της Πολιτείας, ειδικά σε ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα, όπως είναι αυτό της χώρας μας. Το ΜΕΤΕΧ, εκπροσωπώντας όλα τα εθνικά ΓΜΤ, θα αναπτύξει στοχευμένη επιχειρηματολογία για την αναγκαιότητα διασφάλισης σταθερής χρηματοδότησης από την Πολιτεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυτοδυναμία των ΓΜΤ, να υποστηριχτεί η επέκταση των δράσεων των τελευταίων και να ενισχυθούν οι δράσεις ένταξης των ΓΜΤ στο διεθνές οικοσύστημα.

metex-RYWEyXopmM4-s
metex-8mikJ83LmSQ-s

Οδηγός Καλών Πρακτικών ΓΜΤ

Το ΜΕΤΕΧ αποτελεί ένα επιπλέον σημείο αναφοράς για την επεξεργασία προτάσεων που θα προάγουν την εναρμονισμένη λειτουργία των ΓΜΤ μέσω της διαμόρφωσης ενός «Οδηγού Καλών Πρακτικών ΓΜΤ», ο οποίος θα αποτελέσει κοινό κτήμα όλων και θα συνδράμει όλους τους συμμετέχοντες.

Οικονομίες Κλίμακας

Δεδομένης της μικρής Ελληνικής αγοράς υπάρχει διαχρονική ανάγκη διεθνοποίησης της μεταφοράς τεχνολογίας στη χώρα. Το ΜΕΤΕΧ θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας ελληνικών τεχνολογιών και θα ενισχύσει την ικανότητα των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων να συμμετέχουν σε διεθνείς δράσεις ΓΜΤ.

metex-wooden-growth-blocks-with-banknotes-s
1
Universities
1
Projects
1
Labs

Ενδεικτικές Δράσεις

metex-iusJ25iYu1c-s

Συναντήσεις με εκπροσώπους

Στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας, Συνόδους Πρυτάνεων και Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων

Συναντήσεις με εκπροσώπους στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας, Συνόδους Πρυτάνεων και Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση λειτουργίας των ΓΜΤ και των δράσεων που αναπτύσσει το Δίκτυο ΜΕΤΕΧ και εν γένει σε κάθε ενέργεια που παρουσιάζεται το Δίκτυο ΜΕΤΕΧ ως συλλογικός φορέας.

metex-2xaF4TbjXT0-s

Διοργάνωση «Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου»

International Technology & Innovation Conference, ITIC

Διοργάνωση «Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου» (International Technology & Innovation Conference, ITIC) με σύγχρονες θεματολογίες, ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ομάδες εργασίας (task forces), case studies, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης κ.λπ. Τα συμπεράσματα από αυτές τις δράσεις θα δημοσιεύονται και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του θεσμού των ΓΜΤ.

metex-Uz8THWPXwhI-s

Διοργάνωση ημερίδων δικτύωσης και εκπαίδευσης

Σε συνεργασία με κλάδους της βιομηχανίας

Διοργάνωση ημερίδων δικτύωσης και εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με κλάδους της βιομηχανίας όπου οι ερευνητές θα παρουσιάζουν τις κατοχυρωμένες εφευρέσεις τους ενώπιον επιχειρηματιών με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών και διασύνδεση των ΓΜΤ με τον επιχειρηματικό κόσμο.

metex-aA2Fadydc-s

Διοργάνωση «Ετήσιου Θερινού Σχολείου»

Technology & Innovation Summer School, TISS

Διοργάνωση «Ετήσιου Θερινού Σχολείου» (Technology & Innovation Summer School, TISS) που θα διοργανώνεται από τα ΓΜΤ με σκοπό την εκπαίδευση των στελεχών τους και των ερευνητών σε τρέχοντα ζητήματα στρατηγικής και ανάπτυξης της καινοτομίας από experts του χώρου, βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών, δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών κ.λπ.

metex-GnWfl_nnZro-s

Δημιουργία πλατφόρμας (e-platform)

Αφιερωμένης στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Δημιουργία πλατφόρμας (e-platform) αφιερωμένης στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, θα επιδιωχθεί τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας να συγκεντρωθούν σε μια ενιαία βάση, ώστε να είναι εύκολο να αναζητηθούν και να αξιοποιηθούν, να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα που μπορούν να φέρουν οι τεχνολογίες στους τομείς αναφοράς με σαφή και απλό τρόπο και να προσελκυστούν οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές που θα έρθουν με αυτόν τον τρόπο άμεσα και εύκολα σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας. Τα αποτελέσματα αυτής της πλατφόρμας θα μπορούν να καταχωρηθούν σε διεθνείς πλατφόρμες προβολής ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιδίωξης συνεργασιών με μεγαλύτερη ευκολία.

metex-SYTO3xs06fU-s

Διοργάνωση ενός εθνικού διαγωνισμού

Τύπου Falling Walls

Διοργάνωση ενός εθνικού διαγωνισμού, τύπου Falling Walls (https://falling-walls.com/), ο οποίος θα προάγει την επικοινωνία της επιστήμης και την προσπάθεια αξιοποίησής της. Θα μπορούσε να απευθύνεται σε νέες και ώριμες προσπάθειες, να διεξάγεται σε κάθε φορέα ξεχωριστά (με στόχο την αλλαγή κουλτούρας σε κάθε ίδρυμα/ φορέα) και να διεξάγεται ένας εθνικός τελικός, που θα αναλαμβάνει να διοργανώσει ένα διαφορετικό ίδρυμα κάθε χρονιά.

metex-HOrhCnQsxnQ-s

Συντονισμένη συμμετοχή των ΓΜΤ της χώρας σε διεθνή δίκτυα

ETN, ASTP, European TTO circle, EEN, Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP)

Συντονισμένη συμμετοχή των ΓΜΤ της χώρας σε διεθνή δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας όπως το ETN, ASTP, European TTO circle, EEN, Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) κ.ά. Οι συνδρομές σε αυτά τα δίκτυα είναι σχετικά ακριβές και το Δίκτυο ΜΕΤΕΧ θα μπορούσε να συντονίσει την αγορά τους με μικρότερο κόστος για λογαριασμό των Μελών του.

Όλες οι Δράσεις

Next Event

Conference of Technologies

Countdown Timer Expired

Days
Hours
Minutes
Seconds

Συντονιστική Ομάδα

Η Συντονιστική Ομάδα που συγκροτήθηκε στις 4/10/2023 είναι η εξής:

Νικόλαος Μυλωνάς-2
Μυλωνάς Νικόλαος

ΕΚΠΑ

Πρόεδρος
avatar-man-2
Βαβέκης Κώστας

ΙΤΕ/Πράξη

Μέλος
Σταύρια Μαθιού-2
Μαθιού Σταύρια

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μέλος
Αθανάσιος Μαλάμος-2
Μαλάμος Αθανάσιος

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλος
Κατερίνα Παπαδοπούλου-2
Παπαδοπούλου Κατερίνα

ΕΚΕΤΑ

Μέλος
Κατερίνα Παπαδούλη-2
Παπαδούλη Κατερίνα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλος
Όλγα Τζωρτζάτου-2
Τζωρτζάτου-Νανοπούλου Όλγα

ΙΙΒΕΑΑ

Μέλος
Έρη Τόκα-2
Τόκα Έρη

ΑΠΘ

Μέλος
Δήμητρα Τουμπανάκη-2
Τουμπανάκη Δήμητρα

Ινστιτούτο Παστέρ

Μέλος
Σοφία Τσακίρη-2
Τσακίρη Σοφία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μέλος
Κωνσταντίνος Φούσκας-2
Φούσκας Κώστας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μέλος

ΜΕΤΕΧ

Όργανα του Δικτύου

  • Κάθε Μέλος ορίζει ένα/μία εκπρόσωπο και τον/την Αναπληρωτή/τριά του στο Δίκτυο ΜΕΤΕΧ. 
  •  Οι εκπρόσωποι των Μελών απαρτίζουν την Ολομέλεια του ΜΕΤΕΧ. 
  •  Η Ολομέλεια συγκροτεί την Συντονιστική Ομάδα από ενδιαφερόμενους εκπροσώπους των Μελών και ορίζει τον Πρόεδρό της. 
  •  Η Συντονιστική Ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη να διαμορφώνει το ετήσιο πρόγραμμα των δράσεων του Δικτύου ΜΕΤΕΧ το οποίο και υποβάλλεται προς έγκριση στην Ολομέλεια.

Μέλη του Δικτύου ΜΕΤΕΧ

ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Δίκτυο ΜΕΤΕΧ έχουν όλα τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Προαιρετική Συμμετοχή

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και γίνεται με μια αίτηση από τον/την Νόμιμο/η Εκπρόσωπο ή τον/την Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η του ΓΜΤ του εκάστοτε Φορέα.

Αποχώρηση Ελεύθερη

Η αποχώρηση από το Δίκτυο ΜΕΤΕΧ είναι ελεύθερη και γίνεται εγγράφως με την αποστολή στην Συντονιστική Ομάδα επιστολής αποχώρησης η οποία θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης.

Συμμετοχή

Για συμμετοχή στο ΜΕΤΕΧ συμπληρώνεται η αίτηση και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Αίτηση
Μέλη του ΜΕΤΕΧ

Τα τελευταία Νέα

Περισσότερα